KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

a. Założenia podstawowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty”; nauczanie i wychowanie – za podstawę przyjmuje się uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

    Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.

 

b. Założenia szczegółowe

   

    Szkoła  umożliwia:

     Szkoła  zapewnia:

 

 

     Szkoła  wspiera: